Coordinación do título

David Patiño Vilas

+34 682 067 038
sec-prl@uvigo.es
Formulario de contacto

 

Comisión académica

O Regulamento de Estudos Oficiais de Posgrao da Universidade de Vigo (REOP), aprobado polo Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado o 16 de abril de 2010, o 8 de febreiro de 2012 e o 18 de decembro de 2013, regula a composición e funcións da Comisións Académicas de Máster (CAM). Na última modificación revisáronse e modificaron polo Consello de Goberno da UVigo os artigos 4 e 5 do regulamento referentes á organización, xestión e asignación de docencia dos estudos oficiais de máster.

De acordo á nova redacción do artigo 4, o responsable académico do máster será o centro a través da Comisión Académica do mestrado (CAM).

 

Composición

A composición actual da Comisión Académica do Máster en Prevención de Riscos Laborais é:

 • David Patiño Vilas (presidente da comisión)
 • Carla María Míguez Álvarez (secretaria)
 • Concepción Paz Penín (vogal)
 • José Luís Míguez Tabarés (vogal)
 • Joaquín Collazo Rodríguez (vogal)
 • Jacobo Porteiro Fresco (vogal)
 • Luís Ortiz Torres (vogal)

 

Funcións

Son funcións da Comisión Académica:

 1. Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de réxime interno da propia comisión que deberá ser aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao
 2. Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e tutorías, depósito da guía docente das materias na secretaria do centro de adscrición do máster), velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.)
 3. Seleccionar ao estudantado admitido no programa
 4. Emitir informe para o recoñecemento de competencias
 5. Formular as demandas de recursos humanos e materiais, debidamente xustificadas
 6. Seleccionar ao estudantado para bolsas ou estadías de mobilidade noutros centros ou institucións nacionais e do EEES baixo os principios de igualdade e concorrencia competitiva
 7. Aquelas que nun futuro determínense, e estean recollidas no Regulamento Interno da Comisión Académica do Máster

 

Actas

2020: 18/II | 6/III
2019: 5/II | 28/II | 19/III | 29/III | 28/V | 5/VI | 5/VII | 15/VII | 5/IX | 11/IX | 27/IX | 7/X | 6/XI
2018: 9/VII | 17/VII | 7/IX | 12/IX | 21/IX | 28/IX | 9/X | 31/X | 14/XI