Obxectivos do título

Xerais

  • Formación de técnicos de nivel superior no ámbito da prevención de riscos laborais para o desenvolvemento das competencias profesionais especificadas no RD 39/1997
  • Formación en Director de seguridade segundo Lei 23/1992; RD 2364/1994; Orde 23 abril 1997

Específicos

  • Conceptos e teorías crave acerca da Prevención de riscos laborais
  • Historia da seguridade e prevención de riscos
  • Revisión das disciplinas e formas de coñecemento tradicionais en materia de seguridade e a súa aplicación
  • Políticas de seguridade e as súas aplicacións no ámbito laboral, educativo e persoal
  • Aprender diferentes metodoloxías para a avaliación dos riscos nos distintos campos da actividade empresarial e as actuacións de prevención e corrección necesarias
  • Coñecer distintos sistemas de planificación, xestión e avaliación das actividades para desenvolver por un Servizo de Prevención, así como establecer programas de prevención baseados na avaliación dos riscos no lugar de traballo
  • Adquirir os coñecementos necesarios para integrar a Xestión de Riscos Laborais no conxunto das funcións clásicas da empresa, a fin de contribuír con elas a incrementar a calidade, a produtividade e reducir os riscos laborais e o impacto ambiental

Coa impartición deste curso, preténdese formar técnicos superiores en Prevención de riscos laborais segundo o establecido no Programa Xeral que contempla o RD 39/1997 do 17 de xaneiro, BOE do 31 de xaneiro, para o título de experto de Grao superior, de forma que o estudantado adquira os coñecementos necesarios para o desenvolver os plans e programas que establece o citado decreto, dentro das especialidades de Seguridade no traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e psicosocioloxía.

 

Competencias do título

CB6
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.

CB7
Que o estudantado saiba aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB8
Que o estudantado sexa capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB9
Que o estudantado saiba comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.

CB10
Que o estudantado posúa as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CG1
Capacitar ao estudante para as funcións de nivel superior de técnico en prevención de riscos laborais nos seus fundamentos básicos.

CG2
Capacitar ao estudante para as funcións de nivel superior de técnico en prevención de riscos laborais en Seguridade no Traballo.

CG3
Capacitar ao estudante para as funcións de nivel superior de técnico en prevención de riscos laborais en Hixiene Industrial.

CG4
Capacitar ao estudante para as funcións de nivel superior de técnico en prevención de riscos laborais en Ergonomía e psicosocioloxía.

CG5
Valorar os efectos negativos das condicións de traballo inadecuadas sobre a saúde e o benestar dos traballadores, e as estratexias básicas para a prevención de riscos laborais.

CG6
Identificar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade no traballo dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes de traballo.

CG7
Valorar as funcións e estratexias da hixiene industrial; describindo e calculando os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e Valorar as principais estratexias de prevención.

CG8
Valorar os fundamentos e as estratexias da ergonomía e a psicosocioloxía laboral. Ser capaz de recoñecer e avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e de propoñer as medidas adecuadas de prevención.

CG9
Valorar e aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais.

CG10
Proporcionar a adquisición de conceptos, habilidades e actitudes necesarias para a xestión de riscos laborais, así como planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos no ensino de riscos laborais.

CE01
Adquirir unha visión global da prevención de riscos laborais, o seu papel e importancia no mundo laboral.

CE02
Aplicar métodos estatísticos á prevención de riscos laborais.

CE03
Planificar e calcular sistemas de análises e control de sinistralidade laboral.

CE04
Valorar as capacidades de análises e detección de situacións de risco en procesos e sectores específicos (construción, siderometalúrxico, agricultura, residuos, enerxía, etc.) e promover a utilización de medidas preventivas adaptadas aos devanditos sectores específicos.

CE05
Adquirir coñecementos básicos sobre administración, organización e xestión empresarial.

CE06
Capacidade para realizar labores de integración da xestión preventiva na empresa. Coordinación coa xestión da calidade e ambiental, utilización de técnicas de formación.

CE07
Adquirir coñecementos básicos de dereito do traballo. Adquirir coñecementos e facilidade para o manexo da normativa e lexislación específica en PRL.

CE08
Desenvolver metodoloxías para a detección, valoración e control de riscos ergonómicos e psicosociolóxicos no traballo.

CE09
Identificar os diferentes riscos de seguridade.

CE10
Adquirir capacidade para a investigación de accidentes.

CE11
Identificar de maneira xeral os diferentes axentes contaminantes físicos, químicos e biolóxicos.

CE12
Adquirir coñecementos e metodoloxías sobre auditorías.

CE13
Capacidade para coordinar as actividades da obra para garantir que os contratistas e, no seu caso, os subcontratistas e os traballadores autónomos apliquen de maneira coherente e responsable os principios da acción preventiva.

CE14
Capacidade para preparar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas no mesmo.

CE15
Coñecer e aplicar as técnicas de comunicación, información e negociación adaptadas ao contexto da prevención de riscos laborais, sendo capaz de desenvolver actividades de información e comunicación de maneira eficaz e de elaborar programas e plans de formación, que inclúan detección de necesidades e ferramentas de avaliación e seguimento.

CE16
Capacidade para Valorar, argumentar e utilizar os principios da Toxicoloxía.

CE17
Adquirir coñecementos básicos de Medicina do traballo, vixilancia da saúde e epidemioloxía.

CE18
Desenvolver metodoloxías para a detección, valoración e control de riscos hixiénicos na contorna laboral.

CE19
Identificar os diferentes riscos de ergonomía e psicosocioloxía.

CE20
Desenvolver metodoloxías para a detección, valoración e control de riscos de seguridade no traballo.

CT1
Capacidade e iniciativa para tomar decisións e avaliar solucións alternativas ou novas demostrando flexibilidade, rigor e profesionalidade.

CT2
Capacidade de análise, síntese, capacidade de planificación e xestión da información.

CT3
Capacidade de comunicación oral e escrita de coñecementos e conclusións a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.

CT4
Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.

CT5
Compromiso ético.