A materia Traballo Fin de Master ten carácter obrigatorio e o seu obxectivo é ofrecer ao estudantado a oportunidade de aplicar os coñecementos e habilidades adquiridas durante os seus estudos á realización dun traballo relacionado cos distintos campos do desempeño profesional propio da titulación

O TFM supoñerá a realización por parte do estudante dun estudo ou proxecto baixo a supervisión dun ou máis titores, e materializarase coa elaboración dunha memoria individual que será avaliada previa exposición pública e defensa oral fronte a un tribunal.

A orientación do TFM deberá incidir na aplicación das competencias xerais adquiridas nos módulos anteriores, así como en capacitar para a procura, xestión, organización e interpretación de datos relacionados con temas específicos da titulación e emitir xuízos sobre aspectos relevantes de índole social, científica, tecnolóxica ou ética, de forma que facilite o desenvolvemento dun pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo.

 

Traballo Fin de Máster – Curso 2021/2022

Normativa

 

Asignación do TFM

O estudantado deberá solicitar a asignación dun dos traballos que a titulación oferte cada curso académico ou presentar unha proposta de TFM, sendo a Comisión de TFM a que leve a cabo a asignación dos traballos. A Comisión de TFM revisará os traballos propostos con obxecto de asegurar e garantir que estean relacionados con algún dos múltiples ámbitos do mundo da prevención.

A comisión de TFM resolverá a asignación dos traballos durante o mes de xaneiro e confeccionará unha lista priorizada do estudantado matriculado atendendo ao número de créditos superados e, en caso necesario, á nota media do expediente académico. Dita resolución farase pública nos medios anteriormente mencionados.

A asignación dun titor/a e unha temática do TFM ao estudantado terá unha validez máxima de dous cursos académicos. Transcorrido devandito tempo realizarase un novo proceso de adxudicación.

En casos excepcionais e sempre por razóns debidamente xustificadas, durante o período de realización do TFM o estudantado pode solicitar un cambio de titor ou de tema, ou viceversa. Dita petición deberase formular por escrito e con rexistro de entrada na secretaria de posgrao, o cal o comunicará á comisión de TFM para o seu estudo e resolución. A decisión da Comisión farase chegar ao estudante nun prazo máximo de 10 días hábiles desde a presentación da solicitude.

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Depósito Defensa
Novembro 2021 26/10/2021 09/11/2021
Xuño 2022 30/05/2022 09/06/2022
10/06/2022
Xullo 2022 11/07/2022 20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022

Consulta o calendario do máster

O TFM concluirá coa presentación e defensa por parte do estudantado do seu traballo, de forma individual, ante un Tribunal que o avaliará e cualificará. A proba incluirá a entrega polo estudantado dunha Memoria do TFM, unha presentación oral da mesma e a súa defensa ante os membros do Tribunal que poderán preguntar ou discutir co estudantado aqueles aspectos que consideren necesarios.

O acto de presentación e defensa será presencial e público; con carácter excepcional (petición formal e motivada por parte do estudante e/ou o seu titor/a ou cotitor/a) a comisión de TFM poderá autorizar a defensa a distancia (virtual) só se existen as condicións técnicas, económicas e administrativas que permitan realizar así devandito proceso.

Cunha antelación mínima de 15 días á data fixada para as probas, o estudantado presentará na Secretaría do máster os exemplares da Memoria do TFM en formato pdf e o Informe emitido polo seu titor en sobre pechado e asinado.

O estudante entregará catro exemplares encadernados dun resumo da memoria de TFM, dos que tres serán remitidos aos membros do Tribunal avaliador e un quedará en depósito no centro. Aquel estudantado que non entregue toda a documentación nos prazos que se determinen consideraranse como “non presentado” a efectos de cualificación nas actas.